zamknij
Umowa o pracę – uwaga zmiany!

Umowa o pracę – uwaga zmiany!

0udostępnień
przestrzeń osobista

Rok 2016 to czas istotnych zmian w Kodeksie pracy i przepisach ubezpieczeniowych. Pierwsze zmienione regulacje, które już obowiązują dotyczą umów terminowych podpisywanych z pracownikami. Sprawdź zatem na jaki maksymalny okres można podpisać umowę z pracownikiem.

Umowa o pracę na czas określony – tzn. jaki?

Na mocy poprzednio obowiązujących przepisów, jeżeli pracodawca zawarł z pracownikiem dwie kolejne umowy o pracę na czas określony, to kolejna, czyli już trzecia umowa o pracę musiała być umową na czas nieokreślony. Wielu pracodawców omijało jednak te przepisy w ten sposób, że pomiędzy umowami występowała ponad miesięczna przerwa w zatrudnieniu. Wówczas pracodawca nie musiał zawierać trzeciej umowy na czas nieokreślony.

W dniu 22.2.2016 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Na mocy nowych przepisów, umowy o pracę na czas określony – co do zasady – pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikami na okres do 33 miesięcy. Do tego okresu należy doliczyć jeszcze maksymalnie 3 miesiące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas próbny. Po upływie wskazanego powyżej czasu umowy między pracodawcą a pracownikiem będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony.

Znowelizowane przepisy mają na celu ochronę pracowników przed nadużyciami jakimi były np. zawieranie wielu umów na czas określony bądź przedłużanie umów na czas określony w nieskończoność przez pracodawców.

Powyższych zasad nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym;

  Fot. Fotolia.com
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji
 • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Zgodnie z nowymi przepisami umowy o pracę na czas określony będzie można wypowiedzieć w każdym momencie, niezależnie od tego na jaki okres zostały zawarte. Ustawodawca zrównał okres wypowiedzeń umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Obecnie, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Umowa na okres próbny

Wraz z dniem 22.2.2016 r. zmieniły się również przepisy dotyczące umowy na okres próbny. Znowelizowane przepisy stanowią, że – co do zasady – pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny – nieprzekraczający 3 miesięcy – z pracownikiem tylko raz, aby móc sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości wykonywania określonej pracy. W szczególnych przypadkach będzie można ponownie zatrudnić tego pracownika na okres próbny. I tak, ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

 • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
 • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.
Edyta Zielińska

Edyta Zielińska

Aplikantka radcowska

Sukienki MIDI – ciągle na topie?

Jak się ubrać na pierwszą randkę? Kilka porad dla niej