zamknij
Jak odzyskać pieniądze, gdy kontrahent nie zapłacił za fakturę?

Jak odzyskać pieniądze, gdy kontrahent nie zapłacił za fakturę?

0udostępnień

Sprzedałaś towar lub wykonałaś usługę, a na Twoim koncie dalej pusto? Przeczytaj co możesz zrobić, aby kontrahent wypłacił ci pieniądze.

Zacznij od wezwania do zapłaty

Po pierwsze, pamiętaj aby rozpocząć od rozmowy. Być może akurat twój klient wyjechał na wakacje i zapomniał wykonać przelew tuż przed wyjazdem. Przecież każdemu może się to zdarzyć.
Jeśli jednak od czasu wystawienia upłynęło dużo czasu, a twój kontrahent nadal unika rozmowy, należy sporządzić oficjalne wezwanie do zapłaty. W wezwaniu do zapłaty trzeba wskazać:

  • dłużnika (twój klient/kontrahent) i wierzyciela (dane twojej firmy),
  • dokładną kwotę zaległości,
  • numer faktury,
  • datę płatności,
  • wartość ewentualnych odsetek.
Fot. Fotolia.com

Wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym, aby mieć dowód jego doręczenia dłużnikowi. Z pewnością wysłanie takiego wezwania do zapłaty zwiększy szanse na to, że windykacja okaże się skuteczna. Oficjalne pismo w wielu przypadkach działa dyscyplinująco na dłużnika i pozwala na szybkie odzyskanie należności.

Może się jednak zdarzyć, że dłużnik – pomimo otrzymania wezwania do zapłaty – w dalszym ciągu będzie unikać kontaktu i nie spłaci dobrowolnie zadłużenia. W takiej sytuacji konieczne będzie wszczęcie postępowania przed sądem.

Postępowanie przed sądem

Postępowanie przed sądem to nie zabawa. Tutaj liczą się dowody – zatem zanim złożysz pozew w sądzie, musisz być pewna, że posiadasz wszelkie dokumenty, za pomocą których wykażesz zasadność, jak i wysokość żądania.
Oczywiście dokumenty to nie wszystko, przydatne mogą się również okazać zeznania świadków.

Fot. Fotolia.com

Istotne jest również to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami – wszelkie twierdzenia i dowody na ich poparcie należy wskazać już w pozwie. Zgodnie bowiem z art. 217 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Co więcej, sąd pomija twierdzenia i dowody, jeżeli są powoływane jedynie dla zwłoki lub okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione. Zatem bardzo ważne jest, aby przemyśleć to odpowiednio wcześniej i zebrać cały materiał dowodowy do wykazania roszczenia.

Sąd, do którego należy złożyć pozew o zapłatę długu

Generalnie, w myśl przepisu art. 27 Kodeksu postępowania cywilnego, powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce.
Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie.

Z kolei powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. Przy czym należy mieć na względzie, iż obowiązujące przepisy przewidują, że np.:

  • powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału;
  • powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy nieruchomości wytoczyć można przed sąd miejsca położenia nieruchomości.

Natomiast jeśli chodzi o właściwość rzeczową sądu – czyli określenie, czy sprawa w pierwszej instancji ma być skierowana do sądu rejonowego, czy do sądu okręgowego, to wszystko zależy od wartości przedmiotu sporu. Co do zasady, sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wskazują, że sprawy w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000,00 złotych rozpoznawane są przez sąd okręgowy. Zatem sprawa o zapłatę 15.000,00 zł powinna trafić do sądu rejonowego, a sprawa np. o zapłatę 120.000,00 zł musi trafić bezpośrednio do sądu okręgowego.

Edyta Zielińska

Edyta Zielińska

Aplikantka radcowska
ubranie na wystąpienia publiczne

Uprawnienia pracowników, którzy chcą podnosić kwalifikacje zawodowe

Kobieta szef: czy takie rozwiązanie sprawdza się w nowoczesnych organizacjach?