zamknij
Rejestracja spółki przez internet. Łatwizna

Rejestracja spółki przez internet. Łatwizna

0udostępnień
pisanie cv

Obecnie dzięki wprowadzeniu systemu S24 możliwe jest zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej przez internet w ciągu zaledwie 24 godzin. Już teraz, siedząc przed komputerem, możesz załatwić wszelkie formalności związane z rejestracją jednej z wymienionych powyżej spółek.

Dotychczas, korzystając z tej możliwości, zarejestrowano już ponad 30 tys. spółek. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, w 2015 r. aż około 40% wszystkich rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością odbyło się właśnie za pomocą S24.

Rejestracja spółki jawnej przez internet

Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Jednakże, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa spółki jawnej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga:

  • wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
  • opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

    Fot. Fotolia.com

W przypadku rejestracji przez internet, umowa spółki jawnej jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników. Umowa zawarta za pomocą wzorca umowy może być również zmieniona, w zakresie postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Jeżeli umowa nie jest zmieniana przy wykorzystaniu wzorca uchwały, zmiana następuje przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki.

Rejestracja spółki komandytowej przez internet

Zasadniczo, umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Przy czym od 1.1.2015 r. możliwe jest również zawarcie umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy. Tak samo, jak w przypadku rejestracji spółki jawnej przez internet, tutaj również wymagane jest wypełnienie formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenie umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet

Fot. Fotolia.com

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – co do zasady – powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Jednakże, jeśli nie masz wystarczająco dużo czasu, aby pójść do notariusza, możesz również zarejestrować spółkę z o.o. przez internet. Podobnie, jak w przypadku umowy spółki jawnej i komandytowej – umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Przy czym zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy zawartego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym. Wówczas umowa zawarta jest po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

Pamiętaj jednak, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru. Natomiast podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane po wpisie do rejestru spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

Edyta Zielińska

Edyta Zielińska

Aplikantka radcowska

Okresowa ocena pracowników – stresująca, ale konieczna

Witamy na pokładzie, czyli jak wdrożyć nowego pracownika