zamknij
Umowa o pracę. Jakie elementy powinna zawierać?

Umowa o pracę. Jakie elementy powinna zawierać?

0udostępnień

Nie wyrabiasz już z robieniem wszystkiego w swojej firmie i coraz częściej myślisz o zatrudnieniu pracowników? Sprawdź, co powinna zawierać umowa o pracę.

Większość osób uważa, że pracownikiem jest tylko osoba, która została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. To błąd. Zgodnie bowiem z Kodeksem pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Postanowienia umowy o pracę

Jak stanowią obowiązujące przepisy Kodeksu pracy, umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: streszczenie bizensplanu

  • rodzaj pracy – warto dokładnie określić rodzaj wykonywanej pracy przez pracownika. Bez dookreślenia rodzaju pracy nie będzie wiadomo, czego możesz domagać się od zatrudnionego pracownika;
  • miejsce wykonywania pracy – jeśli chodzi o wskazanie miejsca wykonywania pracy, to możesz je określić szczegółowo (np. wskazując konkretny adres) lub ogólnie (np. województwo małopolskie). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 16.12.2008 r. (I PK 96/08) nieważna jest klauzula umowna zawierająca bezwarunkową zgodę pracownika na czasową zmianę miejsca pracy w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, tj. bez określenia miejscowości, w której praca miałaby być świadczona, jak również okresu, którego te zmiany dotyczą (art. 18 § 2 KP). Pamiętaj, że właściwe wskazanie miejsca świadczenia pracy pozwala określić, kiedy pracownik znajduje się w podróży służbowej;
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia – jest to element obligatoryjny, jednak nie musi być ściśle wyrażony. Wystarczy bowiem, że z umowy o pracę wynika twoje zobowiązanie jako pracodawcy do opłacania pracownika, a umowa taka będzie ważna. Zgodnie z art. 183c KP, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Abyś mogła przelewać wynagrodzenie na rachunek bankowy – pracownik musi wyrazić zgodę na piśmie;
  • wymiar czasu pracy – poprzez wymiar czasu pracy należy rozumieć wskazanie tego, czy zatrudniony przez ciebie pracownik będzie pracował w pełnym wymiarze czasu pracy, które przypadają na dane stanowisko pracy, czy też wymiar ten będzie niepełny. Pamiętaj, że jeśli ustalisz z pracownikiem niepełny wymiar czasu pracy, to musisz dokładnie określić jego część w umowie o pracę.

Zawarty w Kodeksie pracy zwrot w szczególności oznacza oczywiście, iż są to najważniejsze postanowienia, które muszą się znaleźć w umowie o pracę. Oczywiście nie oznacza to, że strony nie mogą dopisać innych postanowień. kontakt wzrokowy

UWAGA! Jeśli umowa o pracę będzie zawierać postanowienia mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym w szczególności Kodeksu pracy – to stają się one automatycznie nieważne. W takim przypadku są one zastępowane  przez postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Natomiast te korzystniejsze dla pracownika zawsze obowiązują i są wiążące dla obu stron umowy.

Forma zawarcia umowy o pracę

Pamiętaj, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeśli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, powinnaś najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Edyta Zielińska

Edyta Zielińska

Aplikantka radcowska

Etyka i równość płci w programie Horyzont 2020

Moda na handmade – sprzedajesz własnoręcznie wykonane bransoletki? Sprawdź czy musisz zapłacić podatek