zamknij
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

0udostępnień
wzór cv specjalisty do spraw kadr i płac

Nie zawsze prowadzenie działalności gospodarczej przynosi takie efekty, jakich życzyłby sobie przedsiębiorca. Na szczęście obowiązujące przepisy przewidują w tym zakresie pewne udogodnienia. Uratować sytuację może podjęcie kroków w celu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zapewne najbardziej zainteresowane tym artykułem będą osoby, które prowadzą już biznes. No cóż – jak już wspomniałam prowadzenie własnego biznesu nie każdemu się udaje… Utrata płynności finansowej, a co za tym idzie brak środków na opłacenie stałych kosztów, składek i podatków – wymusza zadanie sobie pytania: co dalej zrobić z prowadzoną działalnością? Pytanie to może również postawić sobie przedsiębiorca, który prowadzi sezonowy biznes, a brak klientów uniemożliwia mu wypracowanie satysfakcjonującego zysku. O ile powyższe przyczyny można niejako uznać za zależne od przedsiębiorcy, tak również mogą zdarzyć się zdarzenia całkowicie losowe, takie jak choroba – które również wymuszają na przedsiębiorcy podjęcie decyzji spośród dwóch opcji: zawieszenie czy likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej?

Czy każdy przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą?

(Nie)stety nie. Opcję zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej mogą rozważać tylko przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Zatrudnienie w tym przypadku należy rozumieć zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Wobec tego – w myśl art. 2 kodeksu pracy – prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie przysługuje przedsiębiorcy, który zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników na innej podstawie – np. umowy zlecenia czy też umowy o dzieło – mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej.

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą?

Fot. Fotolia.com

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przy czym należy pamiętać o tym, że jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Warto również wiedzieć o tym, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Z uprawnienia tego przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w przypadku spółki

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Oczywiście, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

Skutki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast, jeśli chodzi o uprawnienia przedsiębiorcy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, to należy wskazać, iż:

  • ma on prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i
    Fot. Fotolia.com

    administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Na koniec należy wskazać, iż zarówno zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, jak i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Zapamiętaj, że w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Edyta Zielińska

Edyta Zielińska

Aplikantka radcowska
konkursy internetowe

Skóra 45+. Świadoma pielęgnacja dla dojrzałych kobiet

kobieta manager

Przesadne zaangażowanie w pracę może odbić się czkawką