zamknij
20 czy 26 dni? Sprawdź wymiar urlopu wypoczynkowego

20 czy 26 dni? Sprawdź wymiar urlopu wypoczynkowego

0udostępnień

Z urlopem wypoczynkowym kojarzą się dwie liczby: 20 i 26. Jednak nie każdy wie od czego uzależniony jest wymiar urlopu wypoczynkowego. Sprawdź zatem: 20 czy 26 dni – ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi i od czego to zależy?

Wszyscy pracodawcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pozostaje jeszcze tylko kwestia ustalenia, w jakim wymiarze przysługuje urlop pracownikowi. Do wyboru są dwie opcje: 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego. To czy pracownikowi przysługuje 20 czy 26 dni urlopu zależy przede wszystkim od jego stażu pracy.

Pracownik, który podejmuje pracę po raz pierwszy, to w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy – w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Pamiętać należy o tym, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia. W tym przypadku bez znaczenia pozostają przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Natomiast w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega również okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego – 26 czy 20 dni?

Fot. Fotolia.com

W myśl przepisów kodeksu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Liczbę dni urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w powyżej. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Okresy wliczane do okresu pracy

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
    średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat.

Wymienione powyżej okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Zatem, jeśli ktoś po średniej szkole ogólnokształcącej ukończył szkołę wyższą, to nie należy sumować okresu 4 i 8 lat. Wówczas do okresu pracy wlicza się „jedynie” 8 lat. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że jeśli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, to do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki – zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Udzielanie urlopu

Na koniec należy wspomnieć o tym, że pracodawca udziela urlopu pracownikowi w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy czym należy pamiętać o tym, że u dzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Edyta Zielińska

Edyta Zielińska

Aplikantka radcowska

Masz poczucie winy z powodu urlopu? Wiemy, jak sobie z nim poradzić

mail z cv

Jak złożyć wniosek o wpis do ewidencji przedsiębiorców przez internet?