zamknij
Takich testów możesz się spodziewać podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Takich testów możesz się spodziewać podczas rozmowy kwalifikacyjnej

0udostępnień

Pracodawcy poszukujący pracowników coraz chętniej sięgają po testy rekrutacyjne, które mają na celu zbadanie m.in. osobowości, wiadomości i zdolności kandydata do pracy. Poniżej przedstawiamy rodzaje testów rekrutacyjnych i przyjęte w nich formy pytań.

Dzięki testom rekruter może zdiagnozować wiele obszarów funkcjonowania kandydatów:

 1. osobowość,
 2. zdolności ogólne (np.: inteligencję),
 3. zdolności specjalne,
 4. sprawności (wydajność),
 5. wiadomości i umiejętności.

Narzędziem testowym są zazwyczaj zbiory odpowiednio dobranych pytań, na które kandydat udziela odpowiedzi. Jednak mogą to być także zestawy obrazków do zinterpretowania lub czynności do wykonania.

W zależności od formy testu i sposobu interpretacji wyników wyróżnia się:

 1.  kwestionariusze i inwentarze (papier-ołówek) – będące zbiorami pytań lub stwierdzeń odpowiednio
  Fot. Fotolia.com

  dobranych, do których kandydat się ustosunkowuje lub na nie odpowiada (np. testy wiedzy, testy osobowości i temperamentu itd.),

 2. testy wykonania – wymagające wykonania jakiejś czynności (np. test umiejętności z zakresu znajomości języka obcego), a także testy sprawnościowe (np. test na dokładność ręki wchodzący w skład baterii testów Przeglądu Uzdolnień Pracowniczych),
 3. testy projekcyjne – bazujące na wytworach kandydatów (np. grafologia – próbka pisma, test drzewa Koch’a, test Urbana i Jellena itd).

Testy psychologiczne

Większość testów w rekrutacji to testy psychologiczne. Jest ich kilka rodzajów. W zależności od tego, jakie cechy oczekiwane są od danego kandydata taki test jest wybierany przez osobę rekrutującą. Można wyróżnić:

Testy osobowości

Są używane do określenia typu osobowości, wartości i umiejętności. Mogą być wykorzystywane do oceny, jakiego rodzaju człowiekiem jest kandydat, a konkretnie do określenia jego zdolności do wykonywania pewnego rodzaju pracy, reagowania w określonych sytuacjach.

Najczęściej wykorzystywane w czasie rekrutacji są następujące testy badające osobowość:

 1. NEO-FFI,
 2. kwestionariusz kompetencji społecznych (KKS),
 3. EPQ-R,
 4. inwentarz stanu i cechy lęku (STALI),
 5. kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych (CISS),
 6. inwentarz zainteresowań (IŻ).

Testy na inteligencję

Testy te służą do ustalenia poziomu inteligencji poprzez pomiar zdolności analitycznego i logicznego myślenia.
Najczęściej wykorzystywane w czasie rekrutacji są następujące testy na inteligencję:

 1. test matryc Ravena,
 2. APIS-Z,
 3. zestaw testów uzdolnień,
 4. diagnoza możliwości intelektualnych.

Testy na inteligencję emocjonalną

Testy te badają, czy kandydat potrafi zrozumieć własne emocje i emocje innych osób. Pracownik o wysokiej inteligencji emocjonalnej umie wyrazić własne emocje w zdrowy sposób i zrozumieć uczucia tych, z którymi pracuje.

Najczęściej wykorzystywanym w czasie rekrutacji testem jest kwestionariusz inteligencji emocjonalnej INTE.

Wykonywać i interpretować wyniki testów psychologicznych mogą jedynie osoby z psychologicznym wykształceniem i wprawą w ich wykorzystywaniu.

Testy projekcyjne

Nie zawsze są naukowymi narzędziami psychologicznymi, jak np. test drzewa Koch’a, czy test Urbana i Jellena. Najbardziej popularnym testem projekcyjnym w organizacjach, szczególnie mających francuskie korzenie, jest grafologia. Aby trafnie interpretować pismo kandydata, potrzebna jest wiedza specjalistyczna na ten temat, najlepiej ukończony autoryzowany kurs grafologiczny oraz duża praktyka w interpretacji, zdobywana pod okiem już doświadczonego grafologa.

Fot. Fotolia.com

Testy projekcyjne są czasem dla rekrutera „ostatnią deską ratunku” i sięga się po nie w przypadku wątpliwości lub posiadania sprzecznych informacji o kandydacie.

Testy wiedzy i umiejętności

Testy te mogą być wykonywane w postaci „papier i ołówek” (kwestionariusz pytań i odpowiedzi wypełniany przez kandydata), jako jedna z sesji rekrutacyjnych bądź stanowić dodatkowy element wywiadu rekrutacyjnego.

Podczas wywiadu testy przyjmują formę pytań zadawanych przez rekrutera bądź „eksperta” zasiadającego w komisji rekrutacyjnej. Odpowiedzi na pytania w głównej mierze są oceniane przez „eksperta”. Wówczas główną rolą rekrutera jest przygotowanie odpowiedniego zestawu pytań – koniecznie we współpracy z „ekspertem”.

Testy wiedzy wykorzystywane są do diagnozy wiedzy specjalistycznej kandydatów, niezbędnej na danym stanowisku. Sprawdzają one pewien zakres wiedzy teoretycznej.

Testy umiejętności diagnozują stopień wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce. Takie testy swobodnie mogą być wykorzystane do zweryfikowania np. stopnia znajomości języków obcych. Pytania sprawdzające umiejętności można zaczerpnąć także z zadań przygotowanych do danych stanowisk.

Wiele osób rekrutujących twierdzi, że testy są najlepszym sposobem na poznanie mocnych i słabszych stron kandydata oraz wskazanie, czy posiada on predyspozycje wymagane do pracy na danym stanowisku. Te informacje będą również przydatne dla ciebie w przyszłości. Dlatego warto odpowiadać na pytania szczerze. Po wypełnieniu testu i ustaleniu jego wyników zawsze możesz zapoznać się z jego wynikami.

Miejsca, w których pracodawcy szukają pracowników

Okresowa ocena pracowników – stresująca, ale konieczna